4.1 Elektromagnetiska vågor


Ljusintensitet
$I=\dfrac{P}{A}$

Ljus är en vågrörelse (sid 218-221)

År 1864 presenterade James Clerk Maxwell en teori som kopplar samman elektricitet och magnetism.

Ljusets frekvens
$f=\dfrac{c}{\lambda}$

 

Övningsuppgifter sidan 222
401 402 403 404 405 406 407 408 409  

4.2 Vågrörelselära

Interferens i dubbelspalt (sid 223-224)

Här går vi igenom diffraktion och interferens

Ljusmaxima i dubbelspalt
$d\sin \alpha_k=k\cdot \lambda$ med $k=1,2,3,...$

 Interferens i gitter (sid 224-228)

Ett gitter är en yta med flera smala spalter på avståndet $d$ från varandra.

Ljusmaxima i ett gitter
$d\sin \alpha_k=k\cdot \lambda$ med $k=1,2,3,...$

 

Övningsuppgifter sidan 228
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420                  Diffraktion i enkelspalt (sid 230)

Notera att ljusminima i en enkelspalt lyder samma relation som för ljusmaxima i ett gitter.

Ljusminima i enkelspalt
$d\sin \alpha_k=k\cdot \lambda$ med $k=1,2,3,...$

 Dopplereffekt (sid 231)

Precis som för ljudvågor kan även ljusvågos frekvens och våglängd upplevas olika beroende på den relativa hastigheten.

Dopplereffekt
$\dfrac{\lambda}{\lambda_0}=\dfrac{f_0}{f}=\dfrac{\sqrt{1+\frac{v}{c}}}{\sqrt{1-\frac{v}{c}}}\approx 1+\dfrac{v}{c}$

 Radiokommunikation (sid 232-233)

Kort om raiokommunikation

Övningsuppgifter sidan 234
421 422 423 424 425 426 427      

4.3 Temperaturstrålning

Svartkroppsstrålning (sid 235-239)

Föremål avger strålning i relation till dess temperatur.

Emittans
$M=\dfrac{P}{A}$

 

Plancks strålningslag
$\dfrac{dM}{d\lambda}=\dfrac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\dfrac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1}$

 

Stefan-Boltzmanns lag
$M=\dfrac{2\pi^5 k^4}{15h^3c^2}\cdot T^4=\sigma T^4$

 

Wiens förskjutningslag
$\lambda_{\text{max}}T=2{,}8978\cdot 10^{-3}$ m K (meter multiplicerat med Kelvin)

 

 

 

Övningsuppgifter sidan 240
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

4.4 Stråloptik

Reflektion (sid 241)

Några enkla men viktiga fenomen

Reflektionslagen
$i=r$

 Brytning (sid 242-244)

Några enkla men viktiga fenomen

Brytningslagen
$\dfrac{\sin i}{\sin b}=\dfrac{n_2}{n_1}$ eller $n_1 \sin i =n_2\sin b$

 

Övningsuppgifter sidan 245
438 439 440 441 442          Interferens i tunna skikt (sid 246-250)

Intressant, men inte högprioriterat avsnitt.

Övningsuppgifter sidan 251
443 444 445 446 447 448        

4.5 Ljus är en partikelström

Fotoelektrisk effekt (sid 252-256)

Viktig fundamental upptäckt av Einstein, vilken också gav honom 1921 års nobelpris i fysik.

Fotoelektrisk effekt
$E_k=hf-E_0$

En bra app från The King's Centre for Visualization in Science.

Fotonen kan aldrig vara i vila och saknar således vilomassa och vi säger definitionsmässigt därför att fotonen därmed är masslös. Den har däremot en energi, en frekvens och en rörelsemängd, men begrepp som massa, storlek och läge kan inte definieras på ett meningsfullt sätt.
Fotonen har energin

$E=hf$, där $h=6.626\cdot 10^{-34}$Js är Placks konstant.

Eftersom energi och massa är ekvivalenta (via Einstens berömda formel $E=mc^2$), så har fotonen i någon mening ändå en ekvivalent massa. För alla partiklar eller objekt som har en vilomassa $m_0$ skulle det krävas en oändlig mängd energi att accelerera den till ljusets hastighet. I klassisk mening finns ingen sådan hastighetsbegränsning, rörelseenergin $E_k$ växer enligt $E_k=\dfrac{mv^2}{2}$ (den svarta kurvan nedan).

Den klassiska beskrivningen av rörelsemängd från fysik 1 kursen är att

$p=m\cdot v$

Fotonen saknar alltså vilomassa och den rör sig alltid med ljusets hastighet. Fotonens rörelsemängd $p$ blir

$p=\dfrac{E}{c}=\dfrac{hf}{c}=\dfrac{h}{\lambda}$

Fotonens energi
$E_{\text{foton}}=hf$

 

Fotonens rörelsemängd
$p_{\text{foton}}=\dfrac{h}{\lambda}$

 

Övningsuppgifter sidan 257
449 450 451 452 453 454 455 456    Comptoneffekten (sid 258)

Kollisioner mellan fotoner och elektroner.

Comptoneffekten
$\lambda_2-\lambda_1=\dfrac{h}{mc}(1-\cos \alpha$

 Parbildning (sid 258)

Ytterligare ett fenomen som kan ske då ljus träffar materia.Annihilation (sid 259)

Detta är omvändningen till parbildningsfenomenet.Absorption av fotoner (sid 260-262)

Det finns i huvudsak tre olika fenomen där fotoner avger energi till elektroner.

Övningsuppgifter sidan 263
457 458 459 460 461 462 463 464 465  Röntgenstrålar (sid 264-267)

Elektroner kolliderar med metaller och så kallad bromsstrålning kan sändas ut.

Bromsstrålningens kortaste våglängd
$\lambda_{\text{min}}=\dfrac{hc}{eU}$

 

Övningsuppgifter sidan 268
466 467 468 469 470 471        

4.6 Partikelstrålar är en vågrörelse

de Broglies formel (sid 269)

Partiklar har också en våglängd.

de Broglies formel
$\lambda=\dfrac{h}{mv}$

 Diffraktion med partiklar (sid 269-272)

Undersökninga med partiklar istället för med ljus.

Övningsuppgifter sidan 273
472 473 474 475 476 477 478 479    

4.7 Atomens elektronstruktur

Väteatomen (sid 274)

Grundämnen "lyser" med olika färg.

Vätets spektrum
$\dfrac{1}{\lambda}=R_H\left(\dfrac{1}{n_1^2}-\dfrac{1}{n_2^2}\right)$

 Bohrs atommodell (sid 274-277)

Kvanthypotesen:
En atom kan bara sända ut eller ta emot energi i bestämda portioner eller kvanta.

$E=hf$

Energin ($E$) är lika med Plancks konstant ($h=6.626 \cdot 10^{-34}$) multiplicerat mer frekvensen $f$.

Bohrs modell av väteatomen kallas också skalmodellen, han föreställde sig en atom som bilden nedan.

Kolla även in denna korta video som visar väteatomens spektrallinjer och hur de uppkommer.

Väteatomens elektron, och alla andra atomers elektroner också för den delen, kan exciteras. Detta innebär att de tillförs ett energikvanta (en foton) med tillräckligt stor energi för att "lyfta upp" elektronen ett eller flera energisteg. Elektronerna vill hela tiden befinna sig i sitt grundtillstånd, därför kommer de nästan omedelbart att hoppa tillbaka dit och då gör de sig av med den energi som de precis fått i form av av elektromagnetisk strålning. Beroende på hur stort tillbakahoppet är, blir strålningen som den skickar ut olika energirik. Ju mer energi strålningen innehåller, desto kortare våglängd blir det.
V arje atom har sin unika uppsättning energinivåer. Nedan är vätets energinivå diagram i två olika skepnader. Negativa energinivåer därför att den joniserade väteatomen (d v s då elektronen avlägsnats) antas ha energin 0 eV.

Hur kan man beräkna exempelvis våglängden på ljuset från $H_{\alpha}$ övergången? Alltså när vätets elektron faller ner från nivå 3 till nivå 2.

Genomgång av energienheten Elektronvolt eV

Se YouTubeklippet med denna beräkning.

Här finns en app som simulerar väteatomens energinivåer. Genom att justera slidern kan ni bombardera elektronen med godtyckliga fotonenergier. I loggen ser ni vilka övergångar som genereras.
Försök exempelvis få fram den välkända övergången som generarar $H_{\alpha}$ linjen.

Övningsuppgifter sidan 278
480 481 482 483 484 485 486 487    Atomspektrum (sid 279-282)

Kombinerar man Newtons GravitationslagAtom- och molekylidentifiering (sid 282-285)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 285
488 489 490 491 492          

-UPPGIFTER

-Uppgifter sidan 288
493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102
4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110    

★★-Uppgifter sidan 290
4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120
4121 4122 4123 4124 4125 4126        

★★★-Uppgifter sidan 292
4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136