7.1 Tryck

Vätsketryck

Lyftkraft

Gastryck

Lös 7.01-7.05

7.2 Temperatur

Absolut temperatur

Mikroskopisk modell för temperatur

Lös 7.11-7.14

7.3 Tillståndslagen för ideala gaser

FAHeatPVT.jpg

Du kan undersöka gasers egenskaper genom att ändra tryck, volym, temperatur samt antal (och typ av) molekyler. Flera mätinstrument finns till förfogande.

Lös 7.15-7.17

7.4 Värme

Inre energi

Vi vet att exempelvis vattenmolekyler är i konstant kaotisk rörelse, det betyder att de har en inre kinetisk energi. Eftersom de också påverkar varandra sinsemellan med krafter har de också en inre potentiell energi.

Inre Energi
Den inre energin i ett ämne är summan av den inre kinetiska energin och den inre potentiella energin hos molekylerna i ämnet.

Värmebegreppet

Värme är energi som överförs från ett system till ett annat system med lägre temperatur. Värme kan överföras på tre olika sätt: strålning, ledning, strömmning.

Lös 7.20-7.22

7.5 Värmekapacitet

Olika ämnen har olika förmåga att lagra inre energi. Denna förmåga kallas för specifik värmekapacitet. Exempelvis så krävs det ungefär 9 gånger så mycket energi för att värma upp 1 kg vatten som vad det krävs för att värma upp 1 kg järn! Vatten kan alltså lagra energi 9 gånger så bra som järn. Vattnen har unika lagringsegenskaper. Med andra ord, vatten har en ovanligt stor specifik värmekapacitet (4$\,$200 J/kg$\cdot$K).

Smältvärme och ångbildningsvärme

Värmebegreppet

GeoGebra:
  Värme
Trig functions vs Geometry definitions
Unit Circle - exact values

Du kan undersöka när is och/eller vatten värms upp tills de förångas. Du kan också undersöka systemet när den utbyter energi med omgivningen, samt utreda olika blandningsproblem.

Det finns många övningar till simuleringen.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Lös 7.23-7.26

7.6 Energikvalitet

Värmemaskiner och värmepumpar

Energi och samhälle

Lös 7.33